Asansör Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre inşa edilen binalarda, insan ve yük taşımasında kullanılan asansörlerin ve güvenlik aksamlarının projelendirilmesi, tasarımı,
imali, montajı ve bakımı gerektiği gibi yapıldığında ve işletilmesinde kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmelerini teminen; tasarım ve imalat aşamalarında uyulması gereken temel sağlık ve güvenlik kuralları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme işlemlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bu Yönetmelik, binalarda ve inşaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve Ek-IV'de listelenen asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamlarını kapsar.
Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeliğin kapsamındadır (örneğin; makas asansörleri).
Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamamı veya bir bölümü belirli yönetmeliklerin kapsamına giriyorsa, bu Yönetmelik söz konusu belirli yönetmeliklerin yürürlüğe giriş tarihinden önceki bu tür asansörlere
uygulanmaz veya uygulaması durdurulur.
b) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen asansörleri kapsamaz.
1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,
2) Askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarımlanmış ve yapılmış asansörleri,
3) Maden ocağı vinçleri,
4) Sahne asansörleri,
5) Nakil vasıtalarına monte edilmiş asansörleri,
6) Makinelere bağlı ve sadece çalışma yerine giriş amaçlı asansörleri,
7) Dişli Rayda çalışan trenleri,
8) İnsan veya insan ve yüklerin taşınması amaçlı asansörlere yönelik inşaat alanında kullanılan şantiye asansörleri.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
c) Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,
d) Asansör : Binalarda ve inşaatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15ø'den fazla bir açı oluşturan sabit raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve;
- İnsanların,
- İnsanların ve yüklerin ve
- Kabine girilebiliyorsa, yani bir kişi zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin içine ya da kabin içindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz edilmiş ise, sadece yüklerin taşınmasına
yönelik bir tertibatı,
e) Model asansör: Teknik dosyasında, objektif değerler ile tanımlanan ve benzer güvenlik aksamını kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik kurallarını nasıl karşılanacağının gösterildiği numune asansörü;
(Model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarını oluşturan asansörler arasında izin verilen tüm varyasyonlar azami ve asgari değerleriyle birlikte teknik dosyada açıkça belirtilmelidir.
Temel güvenlik kurallarını sağlamak bakımından muhtelif ekipmanın
benzerliği hesaplama ve/veya tasarım planları gösterilebilir.)
f) Asansör Firması: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin tasarımından, imalatından, montajından, projesinden, bakımından, işletme ruhsatından ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak CE işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen gerçek veya tüzel kişileri; asansör firmasının Türkiye dışında olması halinde, asansör firması tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca asansörün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi
veya kuruluşu,
g) Güvenlik aksamı: Ek-IV'de listelenen asansör aksam ve parçalarını, h) Güvenlik aksamı imalatçısı: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin güvenlik aksamının tasarımından, imalatından, piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne CE işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşu; güvenlik aksamı imalatçı firmasının Türkiye dışında olması halinde, güvenlik aksamı imalatçı firması tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca güvenlik aksamının tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, asansörün veya güvenlik aksamının taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini,
j) CE Uygunluk işareti: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin veya güvenlik aksamlarının veya asansörlerin imalinde kullanılan asansörle ilgili diğer ekipman, aksam ve parçaların çalışırken veya kullanırken çevrenin ve
insanların sağlık ve güvenliğini veya söz konusu ise malların güvenliğini tehdit etmeyecek nitelikte olduğunu belirten, bu Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik kurallarına, teknik düzenlemede yer alan kurallara uygun olduğunu ve tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren işareti,
k) Temel Güvenlik Kuralları: Asansörün/güvenlik aksamının insan sağlığı ve güvenliği veya söz konusu ise malların güvenliğinin korunması açısından sahip olması gereken asgari sağlık ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını,
l) Uygunluk Değerlendirmesi: Asansör veya güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygunluğunun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
m) Uygunluk Değerlendirmesi Kuruluşu: Asansör veya güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygunluğunun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,
n) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene
ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,
o) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün veya güvenlik aksamı veya diğer aksamın özellikleri, işleme ve imalat yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,
ö) Ulusal Standart: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya diğer aksamlara yönelik Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartları,
p) Uyumlaştırılmış Ulusal Standart: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya diğer aksamlara yönelik uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,
r) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya diğer aksamlara yönelik Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazete'sinde ismi yayımlanan standardı,
s) AT Uygunluk Beyanı: Asansör firmasının veya güvenlik aksamı imalatçısının piyasaya arz ettiği asansörün veya güvenlik aksamının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,
ş) AT Tip İnceleme Belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek asansör firmasına verilen asansör veya güvenlik aksamının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren belgeyi,
t) Piyasaya arz: Asansör firmasının asansörü kullanıcıya hazır hale getirdiği ilk durumu veya güvenlik aksamı imalatçısı veya diğer aksam imalatçılarının imal ettikleri aksamları, asansör firmasına tedarik ve
kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için hazır hale getirdiği ilk durumu,
u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün veya güvenlik aksamının veya diğer aksamların piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya bunlar piyasada veya kullanımda iken bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilip edilmediğinin ve güvenli olup olmadığının Bakanlık
tarafından denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
ü) Bina sorumlusu: Asansörün, bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını ve onarımını ve kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki, kat maliki veya bunların yetki verdiği kişi veya kuruluşu,
v) Yetkili Servis: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan asansörlerin bakımı ve onarımı için asansör firması tarafından yetkilendirilen özel veya tüzel kişiyi,
y) Ürün: Asansörü ve/veya asansör aksam ve parçalarını,
z) İşletme Ruhsatı: Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen asansörün; avan ve tatbikat projelerine, standartlara ve bu Yönetmeliğin temel kurallarına ve teknik düzenlemelere uygunluğunun belgelenmesini müteakip, binanın bağlı bulunduğu Belediye veya belediye hudutları dışında Valilik tarafından verilen, asansörün kullanılmasında can ve mal güvenliği açısından bir sorun olmadığını belirten belgeyi,
za) Asansör yaptırıcısı: Asansörün tesisi için asansör firması ile sözleşme yapan özel veya tüzel kişileri,
zb) Elektrik Projesi: Tesis edilecek asansörün tipine göre elektrikli kumanda, kontrol, emniyet sistemleri, sinyal sistemleri ve genel tahrik güç vb. sistemlerini ihtiva eden elektrik akım yollarını gösteren projeleri,
bunların birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu,
zc) Proje: Yapılacak tesisin hesaplarını, elektrik projelerini, ölçülerini ve binaya yerleşik şeklini kapsayan komple tasarımı,
zd) İnşaat Mahalli: Yapılarda asansör kabininin çalışacağı kuyu ile tahrik ve kumanda elemanlarının bulunduğu mahallini,
ze) Trafik Hesabı: Bina şekil ve ihtiyaçlarına göre asansörün adet, hız, kapasite, kumanda ve kullanma şekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzını,
zf) Yıllık Kontrol: Asansörün emniyet ve işletme yönünden standartlara uygun şekilde çalıştığının yılda en az bir defa yetkili bir mühendis tarafından kontrol edilmesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Güvenlik Kuralları ve Standartlar
Temel Güvenlik Kuralları
Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörler, Ek-I'de belirtilen temel sağlık ve güvenlik kurallarını yerine getirmek zorundadır. Bu Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamları, Ek-I'de getirilen temel
sağlık ve güvenlik şartlarını karşılamalı veya monte edildikleri asansörde söz konusu temel kuralları sağlamalıdır.
Standartlar
Madde 6- Standartlara ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bir uyumlaştırılmış stantart bir veya daha fazla temel sağlık ve güvenlik gereğini kapsaması durumunda,
1) Bu standarda uygun imal edilen asansörlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara uygun olduğu kabul edilir veya,
2) Bu standarda uygun imal edilen, güvenlik aksamının doğru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel kurallara uymasını sağlamak için uygun olduğu kabul edilir.
b) Bakanlık, uyumlaştırılmış ulusal standartların isim ve numaralarını Resmi Gazete'de yayımlar. Bakanlık bu bilgileri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.
c) Bakanlık, uyumlaştırılmış Avrupa standardının bulunmadığı durumda, Ek-I'de yer alan asgari temel sağlık ve güvenlik kurallarının doğru uygulanması için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik
özellikler hakkında ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli önlemleri alır.
d) Bakanlık, (a) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların veya bu standartların esas aldığı Avrupa standartlarının 5 inci maddede belirtilen güvenlik şartlarını tamamen sağlamadığını tespit etmesi durumunda, konuyu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir. Komisyon konu üzerinde yapacağı değerlendirmeyi müteakiben, söz konusu uyumlaştırılmış Avrupa standardını ve bunu uyumlaştıran uyumlaştırılmış ulusal standardın yayımdan çekilmesi gerektiğini bildirmesi halinde, Bakanlık söz konusu uyumlaştırılmış ulusal standardı Resmi Gazete'deki yayımlanan listeden çıkarır.
e) Ek-XV'de Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılan mevcut uyumlaştırılmış standartlar verilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri, "CE" İşaretlemesi,
CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı
Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri
Madde 7- Güvenlik aksamları ve asansörler için uygunluk değerlendirme işlemleri aşağıda belirtilmiştir.
A- Güvenlik aksamları için uygunluk değerlendirmesi işlemleri:
Ek-IV'de belirtilen güvenlik aksamlarının piyasaya sürülmesinden önce, güvenlik aksamı imalatçısı tarafından aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
a) Güvenlik aksamına aşağıda belirtilen uygunluk değerlendirmesinden birisi uygulanır.
1) Güvenlik aksamı modeli, Ek-V'e göre AT tip incelemesine ve Ek-XI'e göre onaylanmış bir kuruluş tarafından yapılacak imalat denetimine sunulur veya, 2) Güvenlik aksamı modeli Ek-V'e göre AT tip incelemesine sunulur ve Ek-VIII'e göre imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi işletilir
veya,
3) Güvenlik aksamı modeli için Ek-IX'a göre tam kalite güvence sistemi işletilir.
b) Kullanılan Ekte (duruma göre Ek-VIII, Ek-IX veya Ek-XI) verilen şartları dikkate alarak, her güvenlik aksamına CE işareti iliştirilir ve Ek-II'de listelenen bilgiyi içeren AT uygunluk beyanı düzenlenir.
c) Güvenlik aksamı imalatçısı AT uygunluk beyanının bir kopyasını güvenlik aksamının son imalat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.
B- Asansör için uygunluk değerlendirmesi işlemleri:
Piyasaya sürülmeden önce bir asansörün aşağıdaki işlemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.
a) Asansör, eğer Ek-V'de bahsedilen AT tip incelemesi yapılan bir asansöre göre tasarımlanmışsa;
1) Ek-VI'da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII'de belirtilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV'de belirtilen imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip, monte edilir ve deneyleri yapılır.
Tasarım, montaj ve deney safhalarına yönelik işlemler aynı asansör üzerinde yapılabilir. Veya;
b) Asansör, Ek-V'de bahsedilen AT tip incelemesi yapılan bir model asansöre göre tasarımlanmışsa;
1) Ek-VI'da sözü edilen son muayene veya,
2) Ek-XII'de sözü edilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV'de sözü edilen imalat kalite güvence sistemi, uygulanarak imal edilir, monte ve deneyleri yapılır. Veya;
c) Asansör, uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygun değil ise, tasarım incelemesinin eşlik ettiği Ek-XIII'e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarımlanmışsa;
1) Ek-VI'da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII'ye uygun olarak asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV'e uygun olarak imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip monte edilir ve deneyleri yapılır. Veya;
d) Asansöre bir onaylanmış kuruluş tarafından Ek-X'da belirtilen birim doğrulama işlemi yapılır. Veya;
e) Asansör Ek-XIII'e göre tam kalite güvence sistemine tabi tutulur, eğer bu kalite güvence sistemi ilgili uyumlaştırılmış standartlara tamamen uygun değilse, tasarım incelenir.
Yukarıda bahsedilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda tasarımdan sorumlu kişi imalat işleminden, montajdan ve deneyden sorumlu kişiye mutlak güvenlikle çalışabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi sağlamalıdır.
C) Asansör firması, bu maddenin (B) fıkrasında sözü edilen bütün durumlarda aşağıda belirtilen hususları yerine getirir.
a) Kullanılan Ekte (duruma göre Ek-VI, Ek-X, Ek-XII, Ek-XIII veya Ek-XIV) verilen şartları dikkate alarak asansöre CE işaretini iliştirir ve Ek-II'de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyanı düzenler,
b) Asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle AT uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder.
c) Bakanlık; Komisyonun, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve diğer onaylanmış kuruluşların istemeleri halinde, uygunluk beyanının ve son muayeneye ilişkin deney raporlarının bir kopyasını asansör firmasından temin
edebilir.
CE Uygunluk İşareti
Madde 8- CE uygunluk işaretine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) CE uygunluk işareti "CE" harflerinden ibarettir. Kullanılacak işaretin şekli Ek- III'de verilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve
kullanılmasında 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.
b) CE uygunluk işareti, Ek-I'in "Genel" başlıklı bölümünün madde 5'ine uygun olarak her asansör kabinine açıkça ve görülebilir şekilde, Ek-IV'de listelenen güvenlik aksamının her birine, eğer mümkün değilse güvenlik
aksamına ayrılmayacak biçimde takılan bir etiketin üzerine iliştirilir.
c) Üçüncü tarafları CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli açısından yanıltacak işaretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarına takılması yasaktır. CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini
azaltmaması şartıyla, diğer herhangi bir işaret asansörlere veya güvenlik aksamlarına iliştirilebilir.
CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı
Madde 9- Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla;
a) Bakanlık, CE uygunluk işaretinin uygun olmayan bir şekilde iliştirildiğini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firması veya güvenlik aksamının imalatçısı asansörün veya güvenlik aksamının CE
uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.
b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa, Bakanlık, söz konusu güvenlik aksamının piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya asansörün piyasadan çekilmesini ve kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.
Bakanlık bu durumu ve yapılan işlemleri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.
c) Asansör firmasının veya güvenlik aksamı imalatçısının bu Yönetmeliğin yükümlülüklerine uymaması durumunda, asansörü veya güvenlik aksamını piyasaya arz eden kişi, bu yükümlülüklerden sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Piyasaya Arz
Madde 10- Bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilmiş asansörlerin veya güvenlik aksamlarının piyasaya arzı ve serbest dolaşımına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Doğru bir biçimde projelendirilen, imalatı, montajı ve her ay bakımı yapılan ve amacına uygun olarak kullanılan bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve sadece insan sağlığını ve güvenliğini, yerine göre malların güvenliğini tehlikeye atmayan asansörlerin piyasaya arz edilmesine ve hizmete konulmasına
izin verilir.
Bu Yönetmelik kapsamına giren güvenlik aksamının piyasaya arzına veya hizmete sokulmasına, monte edildikleri asansörlerin doğru bir biçimde montajı ve bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldığında, sadece insan sağlığı ve güvenliğini veya söz konusu ise malların güvenliğini tehlikeye
atmamaları halinde izin verilir.
b) Bu Yönetmeliğe uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksamının piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmaları yasaklanamaz, sınırlanamaz veya engellenemez.
c) Güvenlik aksamı imalatçısının beyan ettiği, bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlere takılması düşünülen bu Yönetmeliğe uygun aksam ve parçaların piyasaya sürülmesi yasaklanmaz, sınırlanmaz veya engellenmez.
d) CE uygunluk işaretini taşıyan ve beraberinde Ek-II'de belirtilen AT Uygunluk Beyanı bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlarının bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde (7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler) belirtilen uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerinin tümüne uyduğu kabul edilir.

e) Ticaret fuarlarında, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarının asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarının imalatçısı veya yetkili temsilcileri tarafından uygun hale getirilene kadar satışa çıkarılamayacağının
görünür bir işaretle açıkça belirtilmesi kaydıyla, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine uymayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarının sergilenmesi engellenemez. Gösteriler sırasında, kişilerin korunması için yeterli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Madde 11- Bakanlık, asansörlerin veya güvenlik parçalarının piyasa gözetimi ve denetimini 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik'te
belirtilen hükümler çerçevesinde yapar veya yaptırır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Onaylanmış Kuruluş
Onaylanmış Kuruluş
Madde 12- Bakanlık, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek Onaylanmış Kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 17/1/2002
tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümler ve bu Yönetmeliğin Ek-VII'de belirtilen asgari kriterler çerçevesinde gerçekleştirir.
ALTINCI BÖLÜM
Tedbirler
Tedbirler
Madde 13- Asansörler veya güvenlik aksamlarının temel sağlık ve güvenlik kurallarının yerine getirmeleri ile ilgili ve usulsüz işaret kullanımına karşı alınan tedbirler aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilen CE uygunluk işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir asansörün veya güvenlik aksamının kişilerin ve yerine göre malların güvenliğini tehlikeye
atabileceğini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksamının piyasadan toplanması veya toplatılması, piyasaya arzını engelleyecek veya serbest dolaşımını kısıtlayacak bütün tedbirleri alır.
Bakanlık, özellikle bu durumun bu tip bir tedbir kararının gerekçesiyle
birlikte;
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik kurallarını karşılayamaması,
2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartların yanlış uygulanması,
3) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmadığını, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.
b) Uygun olmayan bir asansör veya güvenlik aksamı "CE" uygunluk işareti taşıyorsa, Bakanlık işareti kullanana karşı gerekli tedbirleri alır ve Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonu bilgilendirir.
c) Asansörü monte eden asansör firması, binanın veya inşaatın sorumlusu ile irtibata geçerek, gerekli bilgi alış verişini sağlamalı ve asansörün iyi çalışmasını ve güvenlikli kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri
almalıdır.
d) Asansör firması, asansör kuyusunun asansörün çalışması ve güvenliği için gerekenin dışında bir boru tertibatı, tel sistemi ya da başka bir donatımın olmamasını sağlayacak gerekli tedbirleri almalıdır.
e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a) bendi ve 13 üncü maddenin (c) ve (d) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri, asansörlerin bu Yönetmelikte belirlenmemiş bir şekilde değiştirilmesi anlamına gelmesi şartıyla, Bakanlığın söz konusu asansörler hizmete girdiğinde veya kullanıldığında kişilerin korunmasını sağlamak için gerekli gördüğü uygun şartları bu Yönetmeliğe uygun olarak koyma haklarını etkilemez.
YEDİNCİ BÖLÜM
Asansör Tesis ve İşletme Uygulamaları
Proje
Madde 14- Asansörün avan ve tatbikat projeleri, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisleri tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak müştereken hazırlanır.
Projelerin hazırlanmasında Türk standartları esas alınacaktır, Türk standartları kapsamı dışındaki işler için menşei ülke standartları esas alınır.
Asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yapılacak ve mimari projeye esas teşkil eder.
Asansörün tesisi ile ilgili tatbikat projeleri ise asansör montajı yapılmadan önce ilgili makama onaylattırılır.
İşletme Ruhsatı alınması aşamasında ilgili kuruma ve asansör yaptırıcısına projeler ruhsatla birlikte verilir.
Trafik Hesabı
Madde 15- Mimari tatbikat projelerinin yapımından evvel, yapının özellik ve kullanım şartlarına uygun trafik hesabı yapılmalıdır.
a) Trafik hesabı, standart kapsamındaki işler için ilgili standardına, standart kapsamı dışındaki işler ve komple ithal işler için ise menşei ülkenin hesap usullerine göre asansör projelerini hazırlayan mühendis tarafından
yapılır.
b) Trafik hesabında kabul edilen ana kriterlerin sorumluluğundan bu kriterleri veren mimar, hesap sonucu bulunan asansör sayısı ve karakteristiğinin sorumluluğundan projeyi hazırlayan mühendis sorumludur.
Mukavemet Hesabı ve Mekanik Proje
Madde 16- Mukavemet hesabı ve mekanik proje ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Asansörün yapısını ilgilendiren mukavemet hesapları:
İnşaatın statik hesabına uygun olmak üzere asansörün makine dairesine, kuyu dibine ve ray tespit yerlerine gelecek yüklerin miktar ve cinsini gösteren hesaplardır ve bu hesaplar makine mühendisleri tarafından tanzim
edilerek imzalanır.
b) Asansörün imalatını ilgilendiren mukavemet hesapları:
Asansörün projesine uygun, ilgili standartlara göre makine mühendisleri tarafından yapılacak mukavemet hesaplarıdır.
c) Asansöre ait mekanik projeler makine mühendisi tarafından tanzim edilerek imzalanır. Asansörün mekanik kısımlarından makine mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapılmasından asansör firması sorumludur.
Elektrik Projeleri
Madde 17- Asansöre ait elektrik-elektronik projeleri elektrik-elektronik mühendisi tarafından tanzim ve imza edilir. Asansörün elektrik-elektronik ile ilgili kısımlarından elektrik-elektronik mühendisi, teknik uygulama
sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapılmasından asansör firması sorumludur. Elektrik projeleri işletme ruhsatı müracaatı esnasında verilir.
Asansörün Kurulacağı İnşaat Mahalli
Madde 18- Yapılarda asansör tesisinin kurulacağı inşaat mahalleri, mutlaka bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki trafik hesabı sonucunda bulunan sayı ve karakteristiğe uygun asansörler için standartların öngördüğü boyutlarda olmalıdır.
İnşaat Mahallinin Özellikleri
Madde 19- Asansör tesisinin kurulacağı inşaat mahallinin özellikleri şunlardır:
a) Kat kapıları önündeki sahanlık, varsa Türk standartlarına, yoksa uluslar arası geçerli standartlara uygun büyüklükte olmalıdır.
b) Asansör makine dairesine çıkış merdiveni, binanın ana merdiveni özelliğinde olmalıdır.
c) Asansör kuyusunun iç yüzü beton perde değilse, toz tutmayacak şekilde perdahlı sıva yapılmalıdır.
İş Kazaları ve Diğer Sorunlar
Madde 20-a) Asansör montajına başladıktan sonra, asansör kuyusunda olabilecek iş kazaları ve diğer sorunlardan, asansör firmasının elemanlarının çalıştığı anlarda asansör firması; diğer zamanlarda ise inşaat firması sorumludur. Bu durum montaja başlandığı anda asansör firması ve inşaat firması
arasında hazırlanacak bir tutanakla belirlenir.
b) Asansör kuyularının bakımı esnasında yeterli derecede aydınlık olabilmesi için, asansör kuyusuna makine dairesinden kumandalı sabit aydınlatma tesisatı yapılmalıdır.
İşletme Ruhsatı
Madde 21- İşletme Ruhsatı, asansör firması tarafından Belediyeden veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilikten alınan belgedir. Bu belge verilirken; asansör firmasınca bu Yönetmelik gereği asansörün tasarımı, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesapları), imalatı ve montajı yapılarak ve bakım sözleşmesiyle bakımı üstlenilerek, can ve mal güvenliği açısından uygun olması ve CE uygunluk işareti ile Onaylanmış Kuruluştan alınan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyanının varlığı aranır. Belgesi bulunan ve CE uygunluk işareti taşıyan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat aşamasında ayrıca inceleme ve denetim yapılmaz.
Bina Sorumlusu
Madde 22- Bina sorumlusu, asansörün, bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacı ile ayda bir defa düzenli bakımını ve onarımını bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasına
veya yetkili servisine yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapının bağlı bulunduğu belediye veya valilik tarafından ilk kontrolünü asansörün işletmeye açılmasından iki yıl sonra, daha sonraki kontrollerini de her yıl yaptırmaktan sorumludur.

Bakım
Madde 23- Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün kullanılması esnasında, temel sağlık ve emniyet gereklerinin devamlılığını teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;
a) Bina sorumlusu ile bir asansör firması veya onun yetkili servisi arasında garanti müddetince geçerli aylık bakım ve servis hizmetleri anlaşması yapılması zorunludur. Ayrıca, asansör firması arızaya müdahale zamanını söz konusu anlaşma metninde belirtmelidir.
b) Anlaşma yapılan firma, asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olabileceği gibi, bir başka asansör firması veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylık bakım ve servis hizmetleri için anlaşmaya bağlanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olmalıdır.
c) Aylık bakım ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanılır.
d) Asansörü imal eden firma, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarını 10 yıl süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör
firması veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa koşullarında mutlaka karşılamak zorundadır.
Yıllık Kontrol
Madde 24- Yapının bağlı bulunduğu belediyelerce veya belediye hudutları dışındaki yapılar için valiliklerce en az yılda bir kere her asansörün kontrolü yapılır. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan
belediyeler veya valilikler yıllık kontrol işini dışarıdan elektrik ve/veya makine mühendisine yaptırabilir. Bu mühendis emniyet ve işletme yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor verir.
Bu rapor 3 nüsha olarak düzenlenir; birer nüshası belediyede veya valilikte, asansör firmasında veya yetkili servisinde ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün
bulunduğu bina sorumlusu ve bakımını yapan firma müştereken sorumludur.
Kullanıcılar ile İlgili Hususlar
Madde 25- Asansör kullanan kişilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir.
Asansörün özelliğine göre farklılık arz edecek hususları asansör firması veya bakımcı firma yazılı olarak ilgililere verir, ilgililer bu bilgileri kullanıcılara aktarır ve görebilecekleri yere asarlar.
Bu bilgiler şunlardır:
a) Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı firmanın yazılı talimatına aynen uyulması,
b) Asansöre 12 yaşından küçüklerin yalnız binmelerinin önlenmesi,
c) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığına dikkat edilmesi,
d) Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunmayıp bu işin süratle yapılması,
e) Asansör kullanıcısının kat kapısını içeriden veya dışardan mutat şeklin dışında açmaya uğraşmaması,
f) Asansör kullanıcısının kat arasında kaldığında kapı camını kırarak çıkmaya çalışmaması,
g) Kapısız kabinlerde asansör kullanıcısının kabin içinde seyir halinde hareketli olan kapı tarafındaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya eşyalarının temasına meydan vermemesi,
h) Asansör kullanıcısının kabin üstündeki çıkış kapağından kendi başına çıkmaya çalışmaması (bu kapak sadece dışarıdan kurtarmak isteyenler için kullanılır),
i) Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması için tedbir alınması,
j) Anlaşmalı bakım yapan firma dışında başka bir firma ve kişilerin asansöre müdahale ettirilmemesi.
İstisnalar
Madde 26- Makine dairesiz yapılan asansörler için makine dairesi ile ilgili hükümler uygulanmaz. Ancak asansör firması tarafından muhtemel riskleri önleyici tedbirler alınmalıdır. Ayrıca güvenlik şartları ile standartların ön
gördüğü diğer şartlar da uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bildirimler
Madde 27- Bildirimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlıkça, 95/16/EC sayılı Avrupa Birliği direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.
b) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamına 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirlerin alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara ve Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.
Gizlilik
Madde 28- Bakanlık, Onaylanmış Kuruluş ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına katılan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sırasında temin ettikleri bütün bilgilerin gizliliğini sağlar.
Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler
Madde 29- Bu Yönetmeliğin Yedinci Bölümünde yer alan hizmete ilişkin hususlara aykırı hareket edenler hakkında 4077 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğin ürünlere ilişkin hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara ise 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 30- 20/12/1995 tarihli ve 22499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin zorunlu olarak uygulamaya girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Düzenlemeler
Madde 31- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir.
Ulusal Daimi Komite
Madde 32- Bu Yönetmeliğin uygulanması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla, gerektiğinde, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Ulusal Daimi Komite kurulabilir. Bu komiteye iştirak edecek kurum ve kuruluşlar ve komitenin çalışma usul ve esasları yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten 18 ay sonra zorunlu olarak uygulanır. Bu süre zarfında gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun üretilen, gerekse 30 uncu maddede belirtilen Asansör Yönetmeliği ve ilgili standardına uygun imal edilen ürünler piyasaya arz edilebilir.
Yürürlük
Madde 33- Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1
ASANSÖR VE GÜVENLİK AKSAMININ TASARIMI VE YAPIMI İLE İLGİLİ
TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK KURALLARI
1. Temel sağlık ve güvenlik kuralları altındaki zorunluluklar, ancak asansörü monte eden veya güvenlik aksamı imal eden tarafından planlanan şekilde kullanıldığı takdirde asansör veya güvenlik aksamın söz konusu
tehlikeye maruz kalacağı durumlarda uygulanır.
2. Yönetmelikte kapsanan temel sağlık ve güvenlik kuralları zorunludur. Ancak, hali hazırda tekniğin mevcut durumuyla, bunların ortaya koyduğu hedeflere ulaşılamaya bilinir. Bu gibi durumlarda, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde, asansör veya güvenlik aksamı bu hedeflere yakın bir şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
3. Güvenlik aksamı imalatçısı ve asansörü monte eden kendi asansörlerine uygulanan bütün her şeyi belirlemek ve monte amacıyla tehlikeleri değerlendirme zorunluluğu altındadırlar. Bu değerlendirmeyi dikkate alarak bunları tasarlamalı ve yapılmalıdırlar.
4. Bu Yönetmelikte kapsanmayan, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde (89/106/AT) belirtilen temel kurallar asansörlere yöneliktir.
1. GENEL
1.1. Muhtemel bir tehlike varsa ve bu Ekte kapsanmıyorsa 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinin (98/37/AT) Ek-I'nin madde 1.1.2'sindeki temel sağlık ve güvenlik kuralları her şartlarda uygulanır.
1.2. Kabin
Kabin, azami kişi sayısı ve monte eden tarafından tespit edilen asansörün beyan yüküne karşı gelen yer ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.
İnsanların taşınması için planlanan asansörler için, boyutları elverdiği takdirde, kabin kendi yapısal özelliklerinin özürlü insanların ulaşım ve kullanımını engellemeyeceği veya kısıtlamayacağı şekilde ve bunların
kullanımını sağlayacak şekilde planlanan değişikliklere izin verecek şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.
1.3. Asılma şekilleri ve destek şekilleri
Kabinin asılma ve/veya destek şekilleri, bunların bağlantıları ve diğer uç parçaları, kullanım şartlarını, kullanılan malzemeyi ve imalat şartlarını dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenliği temin etmek ve
kabinin düşme riskini asgariye indirmek üzere tasarlanmalı ve monte edilmelidir.
Kabini asmak için halatlar veya zincirler kullanıldığı takdirde, her birinin ayrı tutturma noktası olan en azından iki bağımsız halat veya zincir bulunmalıdır. Bu gibi halat veya zincirlerin, sabitlemek veya çevrim
oluşturmak için gerekli olmadığı sürece, hiçbir bağlantı veya ek yerlerinin olmaması gerekir.
1.4. Yüklemenin kontrolü (aşırı hız dahil)
1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük aşıldığında normal şekilde çalışmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve montajı yapılmalıdır. 1.4.2. Asansörler bir aşırı hız düzenleyicisi (regülatörü) ile teçhiz
edilmelidir.
Bu Kurallar, hareket sistemlerinin tasarlandığı aşırı hızın önlendiği asansörlere uygulanmazlar.
1.4.3. Hızlı asansörler bir hız-izleyici ve hız-sınırlayıcı gereç ile teçhiz edilmelidir.
1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalışan asansörler, çekme halatlarının makaralar üzerinde dengesini temin edecek şekilde tasarlanmalıdır.
1.5. Makine
1.5.1. Bütün insan ve yük asansörlerinin kendi asansör makinesinin bulunması gerekir. Bu kurallar, karşı ağırlık yerine bir ikinci kabin kullanılan asansörler için uygulanmaz.
1.5.2. Asansörü monte eden, asansör makinelerinin ve asansörün diğer ilgili tertibatların bulunduğu yerlere, acil durum ve bakım halleri dışında girilememesini temin eder.
1.6. Kumanda cihazları
1.6.1. Yanında refakatçisi olmayan özürlü insanların kullanımı için planlanan asansörlerin kumanda cihazları buna göre tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
1.6.2. Kumandasının işlevleri açıkça belirtilmelidir.
1.6.3. Bir grup asansör için olan çağırma devreleri, paylaşılmış veya birbirlerine bağlı olabilirler.
1.6.4. Elektrikli teçhizat aşağıdaki şartları yerine getirecek şekilde monte edilmeli ve bağlanmalıdır:
- Doğrudan asansöre bağlantısı olmayan devreler ile karıştırılma ihtimali olmamalıdır.
- Elektrik enerjisi yük altında kesilebilmelidir.
- Asansörün hareketleri ayrı bir elektrik güvenlik devresinde bulunan elektrik güvenlik cihazına bağlanmalıdır.
- Elektrik tesisatındaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermemelidir.
2. KABİN DIŞINDAKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER
2.1. Asansör, kabinin hareket ettiği boşluğa (asansör kuyusuna), acil durum ve bakım halleri dışında, ulaşılamamasını temin edecek güvenlik önlemleri tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bir kişi bu boşluğa girmeden önce
asansörün normal kullanımı imkansız hale getirilmelidir.
2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarından birindeyken ezilme (baskı) riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Uç pozisyonların ötesine serbest bir boşluk veya bir barınak ile bu hedef sağlanmalıdır.
Ancak, belirli durumlarda, özellikle eski binalarda, bu çeşit bir çözümün uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda, Bakanlığın ilk onayı vermesi imkanını sağlamak için bu riski önlemek amacıyla başka uygun yollar
önerilebilir.
2.3. Kabinin girişleri ve kat çıkışları, planlamış kullanım şartları için yeterli mekanik dirence sahip asansör kapıları ile donatılmış olmalıdır.
Bir kilitleme tertibatı normal çalışma esnasında aşağıdakileri
önlemelidir:
- Bütün Durak kapıları kapalı ve kilit tertibatı kilitli olmadığı takdirde, kasıtlı veya kasıtsız olarak çalıştırılsa dahi, kabinin hareketine başlamasını,
- Kabin hala hareket halindeyken ve önceden belirlenmiş kat seviyesi dışında iken durak kapılarının açılmasını önlemelidir.
Ancak, kapılar açıkken bütün seviyeleşme hareketlerine belirli bölgelerde, seviyeleşme hızının denetlenmesi şartlarıyla izin verilebilir.
3. KABİN İÇİNDEKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER
3.1. Asansör kabinleri, havalandırma açıklıkları haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam-boy duvarlarla tamamen kapalı olmalı ve tam-boy kapıları olmalıdır. Bu kapılar kapalı olmadığı sürece, bu Ekin madde 2.3'ün üçüncü alt paragrafında bahsi geçen seviyeleşme hareketleri dışında, kabinin hareket etmemesi ve eğer kapılar açıksa durma konumuna gelmesini temin edecek şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.
Kabin ile asansör kuyusu arasına düşme riski varsa veya kat seviyesinde kabin yoksa, asansör iki durak seviyesi arasında durduğunda, kabin kapıları kapalı ve kilitli olmalıdır.
3.2. Asansör kabini, elektrik kesintisi veya aksamın arızalanması hallerinde, kabinin serbest düşmesini veya kumanda edilemeyen yukarı doğru hareketi engelleyen tertibata sahip olmalıdır.
Kabinin serbest düşmesini önleyen tertibat, kabin askı tertibatından bağımsız olmalıdır. Bu tertibat, kabini asansör firması tarafından öngörülen azami süratte ve hesaplanan yükü ile durdurulabilmelidir. Bu tertibat
yardımıyla oluşacak durdurma işlemi, yük şartları ne olursa olsun içindekilere zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.
3.3. Tamponlar asansör boşluğunun dibi ile kabinin tabanı arasına monte edilmelidir.
Bu durumda, bu Ekin madde 2.2'sinde bahsi geçen serbest boşluk, tamponlar tam kapalı durumdayken ölçülmelidir.
Bu gerek, hareket sistemlerinin tasarımı sebebiyle bu Ekin madde 2.2'sinde bahsi geçen serbest boşluk içine kabinin giremediği asansörlerde uygulanmaz.
3.4. Asansörler, bu Ekin madde 3.2'sinde bahsi geçen tertibat işletme konumunda değilse, harekete geçme imkanı olmayacak şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
4. DİĞER TEHLİKELER
4.1. "Durak kapıları" ve "kabin kapıları" veya her iki kapı beraberce, motorla çalıştırılıyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihazla donatılmalıdır.
4.2. "Durak kapıları", binayı yangından korumaya katkıda bulundukları takdirde, camlı kısımları olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açısından ve yalıtım (alevi kontrol altında tutması) açısından ve sıcağı iletmesi (ısıl
yayılım) açısından ateşe karşı uygun bir şekilde dirençli olmalıdır.
4.3. Karşı ağırlıklar, kabinin üstüne düşme veya kabinle çarpışma risklerini ortadan kaldıracak şekilde monte edilmelidir.
4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmış olan kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkan sağlayacak şekilde olmalıdır.
4.5. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift-yollu haberleşme tertibatı ve sesli alarm ile donatılmalıdır.
4.6. Asansörler, asansör makinelerinin içerisindeki sıcaklık, asansörü monte eden tarafından belirlenen azami seviyeyi geçtiği durumda, hareketini tamamlayabilmesini sağlayacak ancak yeni komutları kabul etmeyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
4.7. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.
4.8. Kabin kullanım halinde veya bir kapısı açıldığında yeterli şekilde aydınlatılmalıdır; bir acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır.
4.9. Bu Ekin madde 4.5'te bahsi geçen haberleşme tertibatı ve bu Ekin madde 4.8'de bahsi geçen acil durum aydınlatması, normal elektrik gücü olmadan da çalışacak şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Bunların çalışması, kurtarma işleminin normal işleyişine izin verecek kadar uzun olmalıdır.
4.10. Yangın halinde kullanılabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasını önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafından öncelikli kumandasına izin verebilecek şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
5. İŞARETLEME
5.1. 98/37/AT Makina Emniyeti Yönetmeliğinin Ek-1 madde 1.7.3'üne uyan herhangi bir makine için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin taşınabilecek azami yolcu sayısı ile beyan yükünün kilogram değerini açıkça gösteren kolayca görülebilen bir plaka taşımalıdır.
5.2. Eğer asansör, kabin içinde kalmış olan kişilerin dış yardım olmadan çıkmalarına izin verecek şekilde tasarlanmışsa, ilgili talimat kabin içinde açık ve görülebilir olmalıdır.
6.1. KULLANMA TALİMATI
Ek-IV'de bahsi geçen güvenlik aksamı ile asansörü monte eden firmaca Türkçe yazılmış olan;
- Montaj,
- Tamir,
- Ayar,
- Bakımın,
etkin ve tehlikesiz olarak yapılmasını mümkün kılan bir el kitapçığı ile beraber olmalıdır.
6.2. Her bir asansör, asansörü firması tarafından Türkçe yazılmış bir doküman ile beraber olmalıdır.
Bu doküman en az şu bilgileri içermelidir;
- Normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içeren ve bakım, muayene, tamir, belirli aralıklarla yapılan kontroller ve bu Ekin madde 4.4'te bahsi geçen kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kitapçığı,
- Tamirlerin ve uygun görüldüğünde belirli aralıklarla kontrollerin not edildiği bir kayıt defteri.

Ek-II
A. Güvenlik aksamına yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği(1)
AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;
- Güvenlik aksamının imalatçının isim ve adresi(2),
- Uygun olduğu durumda, Türkiye'de yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin isim, kimlik numarası ve adresi(2),
- Güvenlik aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve (eğer varsa) seri numarası,
- Açıklamadan anlaşılmıyorsa, güvenlik aksamın güvenlik işlevi,
- Güvenlik aksamının imal tarihi,
- Güvenlik aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler,
- Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standardlara atıf,
- Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [a (1 ve 2)]'ye uygun olarak, AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Uygun olduğu durumda, bu onaylanmış kuruluşun çıkardığı AT tip inceleme belgesine atıf,
- Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [a (2)]'ye uygun olarak imalat kontrollerini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Uygun olduğu durumda, imalatçı tarafından uygulanmış olan kalite güvencesi sistemini, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [a (3)]'e uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası,
- Güvenlik aksamın imalatçısı adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği veya onun Türkiye'de yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin kimliği.
B. Monte edilen asansörlere yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği(3) AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;
- Asansörü monte edenin isim ve adresi(4)
- Asansörün tanımı, tip ve seri detayları, seri numarası ve asansörün montaj yapıldığı adresi,
- Asansörün montaj yılı,
- Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler,
- Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standardlara atıf,
- Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının (a ve b)'ye uygun olarak asansörün modelinin AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Uygun olduğu durumda, AT tip inceleme belgesine atıf,
- Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının (d)'sine uygun olarak asansörün doğrulanmasını yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının, (a), (b) ve (c)'nin ilk alt bendine göre asansörün son muayene yapan
onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Uygun olduğu durumda, monte eden tarafından uygulanan kalite güvencesi sistemini bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının (a, b, c,) ve (e)'ye uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,
- Asansörü monte eden adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Beyan, Ek-I madde 6.1'de bahsi geçen el kitabı ile aynı dilde Türkçe çıkarılmalı ve daktilo ile yazılmış yada basılmış olmalıdır.
(2) Bir yetkili temsilci için, mesleki ismi, açık adresi, aynı zamanda, güvenlik aksamın imalatçısının mesleki ismini, kimlik numarasını ve adresini de belirtir.
(3) Beyan, Ek-I madde 6.2'de bahsi geçen el kitabı ile aynı dilde Türkçe çıkarılmalı ve daktilo ile yazılmış yada basılmış olmalıdır.

(4) Mesleki ismi ve açık adresi.

Ek-III
"CE" UYGUNLUK İŞARETİ
"CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan "CE" baş harflerinden luşur:
----------------------
-ŞEKİL VAR-
----------------------
Eğer "CE" uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, aşağıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.
"C" uygunluk işaretinin değişik parçaları, gerçekte 5 mm'den az olmayacak
şekilde aynı boyut küçük-ölçekli aksam için terk edilebilir.
"CE" uygunluk işareti, aşağıdakilerle ilgilenen onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte verilmelidir:
- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [(a) (2) veya (3)]'ünde bahsi geçen işlemler
- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasında bahsi geçen işlemler.
Ek-IV
BU YÖNETMELİĞİN 2 NCİ VE 7 NCİ MADDESİNİN (A) FIKRASINDA BAHSİ
GEÇEN GÜVENLİK AKSAMININ LİSTESİ
1. Durak kapılarının kilitlenmeleri için olan teçhizatlar,
2. Ek-I'in madde 3.2'de bahsi geçen düşmeleri önlemek ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketini önleyen tertibatlar..
3. Aşırı hız sınırlayıcı teçhizatlar.
4. (a) Enerji depolayan tipte Tamponlar:
- Hem doğrusal olmayanlar,
- Hem de geri dönme hareketi tamponlanmış olanlar,
(b) Enerji-Harcayan tipte Tamponlar
5. Düşmeleri önleyen teçhizatlar olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları.
6. Elektronik aksam içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik ekipmanları.

Ek-V
AT TİP İNCELEMESİ (Modül B)
A. Güvenlik aksamının AT tip incelemesi
1. AT tip incelemesi, bir onaylanmış kuruluşun bir güvenlik aksamın temsili bir örnek numunesinin, takıldığı asansörün yönetmeliğin kurallarını sağlamasına imkan vereceğini doğrulaması ve belgelemesi işlemidir.
2. AT tip incelemesi için başvurular, güvenlik aksamın imalatçısı veya yetkili temsilcisi tarafından, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmalıdır.
Başvuru aşağıdakileri kapsamalıdır:
- Güvenlik aksamı imalatçısının ismi ve adresi ve eğer başvuru yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa, bunun ismi ve adresi ve güvenlik aksamının imal yeri,
- Aynı başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmadığına dair yazılı beyan,
- Bir teknik dosya,
- Güvenlik aksamının temsili bir numunesi veya bunun nerede incelebileceğine dair ayrıntılar.
Onaylanmış kuruluş başka numuneler için gerekçeli talepte bulunabilir.
3. Teknik dosya güvenlik aksamının uygunluğunun ve doğru şekilde takıldığı asansörün yönetmeliğin hükümlerine uygun olacağını mümkün kılmaya yeterli olduğunu değerlendirmeye imkan vermelidir.
Uygunluk değerlendirmesi amacıyla gerekli olduğundan, teknik dosya aşağıdakileri içermelidir:
- Kullanım alanı (özellikle hız, yük ve elektrik için olan olası sınırlar) ve koşulları (özellikle patlayıcı çevreler ve parçalara yönelik etkileri) da dahil olmak üzere, güvenlik aksamının genel açıklaması,
- Tasarım ve imalat çizimleri veya şemaları,
- Dikkate alınan temel kurallar ve bunları sağlamak için kullanılan kurallar (örneğin bir uyumlaştırılmış standard), - Asansör imalatçısı tarafından yapılan veya yaptırılan her türlü deney ve
tasarım hesap (rapor) sonuçları,
- Güvenlik aksamına ait olan montaj talimatının bir kopyası,
- Seri-imal edilen güvenlik aksamının, incelenen güvenlik aksamına uygun olmasını temin etmek için imalat aşamasında alınan tedbirler.
4. Onaylanmış Kuruluş
- İstenen hedeflerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek için teknik dosyayı incelemeli,
- Teknik dosya bazında, güvenlik aksamının yeterliliğini incelemeli,
- Güvenlik aksamın imalatçısı tarafından uygulanan çözümlerin, güvenlik aksamının, asansör üzerine doğru bir şekilde takıldığı zaman, işlevlerini yerine getirmesine izin verecek şekilde yönetmeliğin kurallarını sağladığını
kontrol etmek için gerekli olan uygun kontrolleri ve deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır.
5. Eğer güvenlik aksamının temsili bir örnek numunesi kendisine uygulanabilen yönetmeliğin hükümlerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş, başvurana bir AT tip inceleme belgesi verir. Belge, güvenlik aksamının
imalatçısının isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarını, belgenin geçerliliğinin bütün şartlarını ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içermelidir.
Bakanlık, Komisyon ve diğer onaylanmış kuruluşlar bu belgenin bir kopyasını ve gerekçeli bir taleple, teknik dosyanın bir kopyasını, gerçekleştirilen incelemelerin, hesaplamaların ve deneylerin raporlarını
alabilirler. Eğer onaylanmış kuruluş imalatçıya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz işlemi için hüküm verilmelidir.

6. Güvenlik aksamın imalatçısı, orijinal teknik dosyada (bu Ekin madde 3'ün ilk bendine bakınız) belirtilmeyen yeni ekleme ve çeşitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmış güvenlik aksamında
yapmış olduğu veya yapmayı planladığı değişiklikleri onaylanmış kuruluşa bildirmelidirler. Onaylanmış kuruluş değişiklikleri incelemeli ve AT tip inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadığını başvurana bildirmelidir.(1)
7. Her onaylanmış kuruluş Bakanlığa aşağıdakiler hakkındaki ilgili bilgileri iletmelidir.
- Verilen AT tip inceleme belgeleri,
- İptal edilen AT tip inceleme belgelerini.
Her bir onaylanmış kuruluş, diğer onaylanmış kuruluşlara da, iptal etmiş olduğu AT tip inceleme belgeleri hakkındaki ilgili bilgileri iletmelidir.
8. AT tip inceleme belgeleri ve dosyalar ile AT tip inceleme işlemleri ilgili bilgiler Türkçe olarak düzenlenmelidir.
9. Güvenlik aksamının imalatçısı veya onun yetkili temsilcisi AT tip inceleme belgelerinin teknik belgelerinin kopyalarını ve bunların eklerini en son güvenlik aksamın imal edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza
etmelidir.
Hem güvenlik aksamının imalatçısı ve hem de onun yetkili temsilcisi Türkiye'de ya da Topluluk içinde yerleşik değilse, teknik belgeleri hazır bulundurma zorunluluğu, bu güvenlik aksamını ülke piyasasına arz eden kişiye
düşer.
B. Asansörler için AT tip incelemesi
1. AT tip incelemesi, bir onaylanmış kuruluşun ekleme veya çeşitlendirme yapılmasına ilişkin hiç bir hüküm bulunmayan bir asansör veya asansör modelinin, yönetmeliğin kurallarını sağladığını doğrulaması ve belgelemesi işlemleridir.
2. AT tip incelemesi için başvurular, asansörü monte eden tarafından, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmalıdır.
Başvuru aşağıdakileri kapsamalıdır:
- Asansörü monte edenin isim ve adresi,
- Aynı başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
- Bir teknik dosya,
- Asansör modelinin nerede inceleneceğine dair detaylar. İncelenecek asansör modeli uç parçalara sahip olmalı ve en azından üç seviyede (üst, orta ve alt) hizmet edebilecek şekilde olmalıdır.
3. Teknik dosya, asansörün yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunun değerlendirmesine ve asansörün tasarımına ve çalışmasının anlaşılmasına imkan vermelidir.
Uygunluk değerlendirmesi amacıyla gerekli olduğundan, "Teknik Dosya" aşağıdakileri içermelidir:
- Asansörün temsili modelinin genel bir açıklaması. Teknik dosya, incelemede olan asansörün temsili modeline olabilecek bütün eklemeleri açıkça belirtmelidir [bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine bakınız].
- Tasarım ve imalat çizimleri veya şemaları,
- Uyumlaştırılmış standarddaki gibi dikkate alınan temel kurallar ve bunları sağlamak için kullanılan gereçler (örneğin, bir uyumlaştırılmış standard)
- Asansör imalatçısının kullandığı güvenlik aksamlarının AT uygunluk bildirimlerinin bir kopyası,
- İmalatçı tarafından yapılan her bir deneyin veya hesapların sonuçları,
- Asansörün el kitapçığının bir kopyası,
- Seri imalatın asansörlerin, yönetmeliğin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için imalat aşamasında alınan tedbirler.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Eğer onaylanmış kuruluş gerekli görürse ya orijinal AT tip inceleme
belgesine bir ek yayınlar ya da yeni bir başvuru yapılmasını ister.

4. Onaylanmış Kuruluş:
- İstenen hedeflerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek üzere teknik dosyayı incelemeli,
- Teknik dosyaya uygun olarak imal edilmiş olduğunun kontrolü amacıyla, asansörün temsili modelini incelemeli,
- Asansörü monte eden tarafından uygulanan çözümlerin yönetmeliğin kurallarını sağladığını ve asansörün bunlara uygun olduğunu kontrol etmek için gerekli olan uygun kontroller ve deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır.
5. Eğer asansörün modeli kendisine uygulanabilen yönetmeliğin hükümlerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş, başvurana bir AT tip inceleme belgesini verir. Belge, asansörü monte edeni isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarını, belgenin geçerlilik koşullarını içermelidir.
Bakanlık, Komisyon ve diğer onaylanmış kuruluşlar bu belgenin bir kopyasını ve, gerekçeli bir taleple, teknik dosyanın bir kopyasını, gerçekleştirilen incelemelerin, hesaplamaların ve deneylerin raporlarını alabilirler.
Eğer Onaylanmış Kuruluş imalatçıya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi
reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz işlemleri için hüküm verilmelidir.
6. Asansörü monte eden, orijinal teknik dosyada [bu Ekin madde 3'ün (a) bendine bakınız] belirlenmeyen yeni ekleme ve çeşitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmış asansör üzerinde yapmış olduğu veya yapmayı planladığı değişiklikleri, onaylanmış kuruluşa bildireceklerdir.
Onaylanmış kuruluş değişiklikleri incelemeli ve AT tip inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadığını başvurana bildirmelidir(1).
7. Her bir onaylanmış kuruluş, Bakanlığa aşağıdakiler hakkındaki ilgili bilgileri iletmeli ve Bakanlık Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonu bilgilendirmelidir.
- Çıkarılan AT tip inceleme belgelerini,
- İptal edilen AT tip inceleme belgelerini,
Her bir onaylanmış kuruluş, diğer onaylanmış kuruluşlara da iptal etmiş olduğu AT tip inceleme işlemleri ile ilgili bilgiler Türkçe verilmelidir.
8. AT tip inceleme belgeleri ve dosyalar ile AT tip inceleme işlemleri ile ilgili bilgiler, Türkçe verilmelidir.
9. Asansörü monte eden, AT tip inceleme belgelerinin teknik belgelerinin kopyalarını ve bunların eklerini en son asansörün, temsili modeline uygun olarak imal edildiği tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza
etmelidir.
Ek-VI
ASANSÖRÜN SON MUAYENESİ
1. Son muayene, asansörü monte edenin bu Ekin madde 2'de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve piyasaya sürülen asansörün yönetmeliğin kurallarını karşıladığını beyan etme işleminden ibarettir. Monte eden, her asansör kabinine CE işaretini iliştirecek ve AT uygunluk belgesi düzenleyecektir.
2. Monte eden, piyasaya sürülen asansörün AT tip inceleme belgesinde tarifi yapılan model asansöre uymasını ve uygulanması gereken tüm sağlık ve güvenlik kurallarını sağlayacak tüm tedbirleri alacaktır.
3. Monte eden, AT uygunluk beyanının bir kopyası ile bu Ekin madde 6'da da atıfta bulunulan son muayene belgesini asansörün piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir.
4. Asansörün son muayenesi monte edenin seçtiği onaylanmış kuruluş tarafından yerine getirilecek veya getirtilecektir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde atıfta bulunulan uygulanabilir standardlarda tanımlanan uygun deney ve kontroller veya eşdeğer deneyler, asansörün yönetmeliğin ilgili kurallarını
karşılamasını sağlamak amacıyla yerine getirilecektir.
Bu kontrol ve deneyler özellikle;
a) Asansörün Ek-V'in B'sine göre onaylanan "model asansöre" uygun olup olmadığını kontrol etmek amacıyla dokümanların incelenmesini.
b) Asansörün gerek boşken ve gerekse maksimum yüklü iken çalıştırılarak güvenlik cihazlarının çalışmasının ve montajının doğru yapıldığını sağlamayı (son durdurucular, kilitleme tertibatı gibi),
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Eğer Onaylanmış Kuruluş gerekli görürse, ya orijinal AT tip inceleme belgesine bir ek yayınlar ya da yeni bir başvuru yapılmasını ister.

- Asansörün gerek boşken ve gerekse maksimum yüklü iken çalıştırılarak güvenlik cihazlarının işlevini yerine getirip getirmediğinin kontrolünü sağlamayı,
- Nominal yükün 1,25 katına eşit miktardaki yük ile yapılan statik deneyini kapsar.
Nominal yük, Ek-1'in madde 5'inde atıfta bulunulduğu gibi olacaktır.
Tüm bu deneylerden sonra, onaylanmış kuruluş asansörün kullanımı nedeniyle zarar verebilecek herhangi bir değişim ve bozulma olup olmadığını kontrol edecektir.
5. Onaylanmış kuruluşa aşağıda yer alan belgeler verilmelidir:
- Asansörün tam planı,
- Son muayene için gerekli olan plan ve şemalar, özellikle, kontrol devre şeması,
- Ek-1 madde 6.2'de atıfta bulunulan kullanma el kitabının bir nüshası.
Onaylanmış kuruluş, piyasaya sürülmekte olan, AT tip incelemesi beyanında tarifi yapılan model asansör ile uygunluğunu doğrulamak için gerekli olmayan ayrıntılı planları ve veya kesin bilgileri talep etmeyebilir.
6. Asansör yönetmelik hükümlerini karşılıyorsa, onaylanmış kuruluş Ek-III gereğince CE işaretinin yanına kendi ayırt edici numarasını iliştirecek ve kontrol ve deneylerin yapıldığını ifade eden son muayene belgesini
düzenleyecektir. Onaylanmış kuruluş, bunu Ek-1 madde 6.2'sinde atıfta bulunulduğu gibi kayıt defterinin ilgili sayfasına işleyecektir. Onaylanmış kuruluş, son muayene belgesi düzenlemeyi reddederse ret
nedenlerini ayrıntıları ile belirtmesi ve kabul işleminin yaptırılacağı araçları göstermesi gereklidir. Asansörü monte eden son muayene için tekrar başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.
7. Son muayene belgesi, dosya ve kabul işlemlerine ilişkin bilgiler Türkçe verilmelidir.
Ek-VII
ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN ATANMASINDA
DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER
1. Doğrulama işlemlerini yürütmekle sorumlu kuruluş, yönetici ve personeli; güvenlik aksamı tasarımcısı, tesisçisi, tedarikçisi veya imalatçısı veya muayene edecekleri asansörün montajcısı veya bu taraflardan herhangi birinin yetkili temsilcisi olamazlar. Benzer şekilde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde atıfta bulunulan kalite güvence sistemlerinin denetiminden sorumlu kuruluş, yöneticisi ve personeli, güvenlik aksamın tasarımcısı, tesisçisi, tedarikçisi veya imalatçısı veya muayene ettikleri asansörün montajcısı veya
bunların yetkili temsilcileri olamazlar. Ayrıca, güvenlik aksamlarının tasarım, yapım, pazarlama ve bakımı veya asansörlerin montajı ile doğrudan veya yetkili temsilcisi olarak uğraşamazlar. Ancak bu, güvenlik aksamı
imalatçıları ve asansör montajcıları ile kuruluş arasındaki enformasyon alışverişine engel teşkil etmez.
2. Kuruluş ve personeli muayene ve denetim işlemlerini en üst derecede profesyonel bütünlük ve teknik yeterlilikte yürütmeli ve muayenenin sonucunu ve kararlarını etkileyici tüm baskı ve özellikle muayene ve denetim sonuçlarından yarar elde edecek olan kişi ve grupların mali teşviklerinden
bağımsız olmalıdırlar.
3. Kuruluşta, muayene ve denetim işleri ile ilgili teknik ve idari işlerin düzenli yürütülebilmesini sağlayacak gerekli personel ve teknik donanımın bulunması gereklidir, aynı zamanda belirli doğrulama için gerekli özel
tertibat da bulunacaktır.
4. Muayeneden sorumlu personel, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
- Bu konuda mesleki ve teknik eğitim almış,
- Yaptıkları deneyler hakkında gerekli bilgiye sahip ve bu tür deneylerde
yeterince deneyimli,
- Deneylerin performansını tevsik etmek için gereken belge, evrak ve rapor düzenleme ehliyetine sahip olmalıdır.
5. Personelin tarafsızlığı garanti edilmelidir. Ücretlendirme ise, yaptıkları deneylerin sayısına ve bu deneylerin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.
6. Onaylanmış Kuruluşa, kendi sorumluluğu ulusal yasa uyarınca, Bakanlık tarafından verilmemiş ise veya Bakanlık kendisi doğrudan deneylerin yapılmasından sorumlu değilse, Onaylanmış Kuruluş sorumluluk güvencesini üstlenmelidir.
7. Kuruluş personeli bu Yönetmelik veya ulusal mevzuatın ilgili hükümleri gereği, yapılan işler sırasında elde edilen bütün bilgiler hususunda profesyonel gizlilik ilkesine riayet edecektir (faaliyetlerin yürütüldüğü
devletin uzman idari yetkilileri ile yüz yüze görüş bildirme haricinde).
Ek-VIII
ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)
1. Ürün kalite güvencesi, bu Ekin madde 2'de yer alan kuralları karşılayan güvenlik aksamı imalatçısının, güvenlik aksamının AT tip inceleme Belgesinde tarifi yapılan tiptekine uygun olduğunu ve kendilerine uygulanan yönetmelik kurularını karşıladığını temin ve beyan etmesi ve güvenlik aksamının asansöre
doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu yönetmeliğin kurallarını karşıladığını temin ve beyan etmesi işlemidir.
Güvenlik aksamının imalatçısı veya Türkiye içinde yerleşik yetkili temsilcisi her güvenlik aksamına CE işaretini iliştirecek ve AT uygunluk belgesi düzenleyecektir. CE işareti bu Ekin madde 4'de izah edilen gözetim
işleminden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte olacaktır.
2. İmalatçı, güvenlik aksamının son muayenesi için onaylanmış kalite güvence sistemini ve bu Ekin madde 3'de izah edildiği gibi deneyleri uygulamalı, ve bu Ekin madde 4'de belirtildiği gibi gözetime tabi olmalıdır.
3. Kalite Güvence Sistemi
3.1. Güvenlik aksamı imalatçısı, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için, kendisinin belirleyeceği güvenlik aksamları ile ilgili bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur.
Başvuruda;
- İncelenecek güvenlik aksamı ile ilgili bütün bilgilerin,
- Kalite güvence sistemine ait dokümanların,
- Onaylanmış güvenlik aksamlarının teknik dokümanları ile AT tip inceleme belgelerinin bir kopyası bulunacaktır.
3.2. Kalite güvence sistemi altında her güvenlik aksamının incelenmesi ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan ilgili standardlarda belirlenen uygun deneylerin veya eşdeğer deneylerin yönetmeliğin bu konuya ilişkin kurallarına uygunluğunun sağlanması için yapılması gereklidir.
Güvenlik aksamı imalatçısı tarafından kabul edilen bütün esaslar, kurallar ve hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir şekilde belge halinde sunulmalıdır. Bu kalite güvence
sistem dokümanları, kalite programlarında, planlarında, el kitaplarında ve kayıtlarında ortak bir anlayış sağlamalıdır.
Özellikle;
(a) Kalite amaçları,
(b) Güvenlik aksamı kalitesiyle ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,
(c) İmal tarihinden sonra yapılması gereken inceleme ve deneyler,
(d) Kalite güvencesinin verimli işlemesinin doğrulamasını yapan araçlar, (e) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtlarının tariflerini içermelidir.
3.3. Onaylanmış Kuruluş bu Ekin madde 2'sinde anılan kuralları karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için kalite güvence sistemini, değerlendirmelidir. Kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın(1) uygulandığı
kalite güvence sistemleri doğrultusunda bu kurallara uygunluğu kabul edecektir.
Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kişi bulunmalıdır. Değerlendirme işleminde, güvenlik aksamı imalatçısının imalathanesine ziyaretlerin de yer alması gereklidir.
Karar, güvenlik aksamının imalatçısına bildirilecektir.
Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Bu uyumlaştırılmış standard EN 29003 olup, güvenlik aksamının belirli
özelliklerinin dikkate alınması gereken yere iliştirilecektir.
3.4. Güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandığı gibi yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir şekilde sürdürmeyi sağlaması gereklidir.
Güvenlik aksamları imalatçısı veya yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamış olan Onaylanmış Kuruluşa kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen her güncelleştirme hakkında bilgi verecektir.
Onaylanmış Kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirmeli ve değiştirilen kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de anılan kuralları hala karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği
hakkında karar vermelidir.
Onaylanmış Kuruluş, kararını imalatçıya bildirmelidir.
Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunmalıdır.
4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim
4.1. Gözetim işleminin amacı güvenlik aksamı imalatçısının onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilecektir.
4.2. İmalatçı, Onaylanmış Kuruluşa muayene amacıyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verecek ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi verecektir:
- Kalite güvence sistemi dokümanları,
- Teknik dokümanlar,
- Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sistemini muhafaza ettiği ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürmeli ve güvenlik aksamı imalatçısına bir denetim raporu vermelidir.
4.4. İlaveten, Onaylanmış Kuruluş, güvenlik aksamı imalatçısına ani ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında onaylanmış kuruluş,
gerekirse, kalite güvence sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısına ziyaret raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu vermelidir.
5. İmalatçı, imal edilen son güvenlik aksamının imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle:
- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafın 3 üncü fıkrasında anılan dokümanları,
- Bu Ekin madde 3.4'ün ikinci paragrafında anılan güncelleştirmeleri,
- Bu Ekin madde 3.4'ün son paragrafı ile bu Ekin madde 4.3 ve madde 4.4'de atıfta bulunulan Onaylanmış Kuruluştan alınan karar ve raporları Bakanlığın yetkisinde bulundurmalıdır.
6. Her onaylanmış kuruluş, bir diğer onaylanmış kuruluşa, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onayları konularında ilgili bilgiyi vermelidir.
Ek-IX
TAM KALİTE GÜVENCESİ (Modül H)
1. Tam kalite güvencesi, bu Ekin madde 2'deki yükümlülükleri karşılayan güvenlik aksamı imalatçısının, güvenlik aksamının kendisine uygulanan yönetmelik kurallarını karşıladığını ve güvenlik aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu yönetmeliğin kurallarını karşıladığını
temin ve beyan etmesi işlemidir.
İmalatçı veya yetkili temsilcisi her güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve AT uygunluk belgesi düzenlemelidir. CE uygunluk işareti bu Ekin madde 4'deki izah edilen gözetim işleminden sorumlu Onaylanmış
Kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.
2. İmalatçı, güvenlik aksamının tasarım, imalat ve son muayenesi için onaylanmış kalite güvence sistemini ve
bu Ekin madde 3'de izah edildiği gibi deneyleri uygulamalı ve bu Ekin madde 4'de belirtildiği gibi gözetime tabi
olmalıdır.
3. Kalite Güvence Sistemi
3.1. İmalatçının, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için bir Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunması gerekir.
Başvuruda:
- Güvenlik aksamı ile ilgili bütün bilgiler,
- Kalite güvence sistemine ait dokümanların bulunması gereklidir.
3.2. Kalite güvence sistemi, güvenlik aksamının kendisine uygulanan yönetmelik kurallarını karşıladığını ve güvenlik aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu yönetmeliğin kurallarını karşıladığını temin etmelidir.
İmalatçı tarafından kabul edilen bütün esaslar, kurallar ve hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir şekilde dokümanter edilmelidir. Bu kalite güvence sistem dokümanları;
kalite programları, planları, el kitapları ve kayıtları gibi kalite politikalarında ve işlemlerinde ortak bir anlayış sağlamalıdır.
Belgeler aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;
- Kalite amaçları ve güvenlik aksamı tasarımı ve kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü;
- Standardlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan standardlar uygulanmadığında güvenlik aksamlarına uygulanan yönetmeliğin temel kurallarını karşılamak üzere kullanılacak araçlar,
- Güvenlik aksamlarının tasarımında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,
- Kullanılacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,
- İmalat öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak muayene ve deneyler ile bunların yapılma sıklığı,
- Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları,
- Gereken tasarım ve asansör kalitesine ulaşılmasını ve kalite güvence sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar.
3.3. Onaylanmış Kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de belirtilen kuralları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. Kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın(1) uygulandığı kalite güvence sistemleri doğrultusunda bu kurallara uygunluğu kabul edecektir.
Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kişi bulunmalıdır.
Değerlendirme işlemlerinde, imalatçının imalathanesine ziyaretlerin de yer alması gereklidir.
Karar, güvenlik aksamının imalatçısına bildirilecektir. Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır.
3.4. Güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandığı gibi yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir şekilde sürdürmeyi sağlaması gereklidir.
İmalatçı veya yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamış olan Onaylanmış Kuruluşa kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen her güncelleştirme hakkında bilgi verecektir.
Onaylanmış Kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirmeli ve değiştirilen kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de anılan kuralları hala karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği
hakkında karar vermelidir. Kuruluş, kararını imalatçıya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunmalıdır.
4. Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda gözetim,
4.1. Gözetim işleminin amacı güvenlik aksamı imalatçısının onaylanmış kalite güvence sisteminin gereği olan yükümlülüğünü harfiyen yerine getirmesinin sağlanmasıdır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Bu harmonize standard EN 29001 olup, güvenlik aksamının belirli özelliklerinin dikkate alınması gereken yere iliştirilecektir.

4.2. Güvenlik aksamın imalatçısı onaylanmış kuruluşun muayene amacıyla tasarım, imalat, muayene ve deney yapma ve depolama yerlerine girebilmesine izin verilmeli ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi vermelidir.
- Kalite güvence sistemi dokümanları,
- Analiz sonuçları, hesaplamalar ve deneyler gibi kalite güvence sisteminin tasarım ile ilgili bölümünde verilen kalite kayıtları,
- Muayene raporları, ve deney verileri, kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite güvence sisteminin imalat ile ilgili bölümünde verilen kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sistemini muhafaza ettiği ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürmeli ve güvenlik aksamı imalatçısına bir denetim raporu vermelidir.
4.4. İlaveten, onaylanmış kuruluş, güvenlik aksamı imalatçısına ani ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite güvence sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip
getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısına ziyaret raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu vermelidir.
5. Güvenlik aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisi, imal edilen son güvenlik aksamının imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle:
- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafında anılan dokümanları,
- Bu Ekin madde 3.4'ün ikinci paragrafında anılan güncelleştirmeleri,
- Bu Ekin madde 3.4'ün son paragrafı ile bu Ekin madde 4.3 ve madde 4.4'ne atıfta bulunulan onaylanmış kuruluştan alınan karar ve raporları Bakanlığın tasarrufu altında bulundurmalıdır.
Güvenlik aksamının imalatçısı veya yetkili temsilcisinin Türkiye içinde yerleşik olmadığı durumlarda hazırdaki teknik dokümanları elinde tutma yükümlülüğü güvenlik aksamını ülke piyasasına arz eden kişide olacaktır.
6. Her onaylanmış kuruluş bir diğer onaylanmış kuruluşa, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onayları konularında ilgili bilgiyi vermelidir.
7. Tam Kalite güvencesi işlemlerine ilişkin bilgiler ve dosyalar Türkçe olarak hazırlanmalıdır.


Ek-X
BİRİM DOĞRULAMASI (Modül G)
1. Birim doğrulaması asansör firmasının, piyasaya sürülen, ve bu Ekin madde 4'de anılan uygunluk belgesine haiz asansörün Yönetmeliğin kurallarını karşıladığını temin ve beyan etmesi işlemidir. Asansör firması asansörün kabinine CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve AT uygunluk belgesi düzenlemelidir.
2. Asansör montajcısı birim doğrulaması için kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunacaktır.
Başvuruda;
- Asansör montajcısının adı ve adresi ile asansörün monte edildiği yer,
- Benzer bir başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığının yazılı olarak beyanı,
- Bir teknik dosya bulunacaktır.
3. Teknik dosyanın amacı; asansörün bu Yönetmeliğin kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesine ve tasarım, montaj ve işletmesinin anlaşılabilmesine imkan vermektir.

Uygunluk değerlendirilmesinde olduğu gibi, teknik dosyada;
- Asansörün genel olarak tarifi,
- Tasarım ve imalat çizim ile şemaları,
- Söz konusu temel kurallar ve bunları karşılamak için benimsenen çözümler (örneğin; harmonize standard),
- Asansör firması tarafından yapılan veya yaptırılan her türlü deney ve hesaplamalar,
- Asansörü kullanma talimatının bir kopyası,
- Kullanılan güvenlik aksamının AT tip inceleme belgesinin bir kopyası bulunmalıdır.
4. Onaylanmış Kuruluş teknik dosyayı ve asansörü incelemeli ve asansörün bu yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılamasını temin amacıyla, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan ilgili standard(lar)da belirtildiği üzere
uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapmalıdır.
Eğer asansör bu Yönetmeliğin kurallarını karşılıyorsa, onaylanmış kuruluş, Ek-III'e göre kendi kimlik numarasını CE uygunluk işaretinin yanına iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan deneyler ile ilgili
olarak uygunluk belgesi düzenleyecektir.
Onaylanmış Kuruluş, Ek-I madde 6.2'de anılan kayıt defterinin ilgili sayfalarını dolduracaktır.
Onaylanmış Kuruluş, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrıntıları ile belirtmeli ve uygunluğun nasıl sağlanabileceğini vermelidir. Asansörün firması doğrulama için tekrar başvurulduğunda aynı
onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.
5. Uygunluk belgesi, dosya ve birim doğrulama işlemlerine ilişkin bilgiler, Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
6. Asansör firması teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir kopyasını asansörün piyasaya sürülmesi tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir.
Ek-XI
RASTGELE KONTROLLERLE TİPE UYGUNLUK (Modül C)
1. Tip uygunluğu güvenlik aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisinin güvenlik aksamlarının AT tip inceleme belgesinde tarif edilen tip ile uyum içinde olduğunu ve güvenlik aksamının, güvenlik aksamlarına uygulanan
yönetmeliğin kurallarını karşıladığını ve güvenlik aksamlarının doğru olarak monte edildiği takdirde asansörün yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik kurallarını karşıladığını temin etmesi ve beyan etmesi işlemidir.
Güvenlik aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisi, her güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştirecek ve bir AT uygunluk beyanı düzenleyecektir.
2. Güvenlik aksamı imalatçısı, imalat işlemleri için imal edilen güvenlik aksamlarının AT tip inceleme belgesine uyduğu ve onlara uygulanan yönetmeliğin kurallarını karşıladığı güvencesini vereceğini temin için gereken tüm
tedbirleri almalıdır.
3. Güvenlik aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisi AT uygunluk beyanının bir nüshasını imal edilen son güvenlik aksamının imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.
İmalatçı veya yetkili temsilcisinin Türkiye içinde bulunmadığı durumlarda teknik dokümanları elinde tutma yükümlülüğü güvenlik aksamını Türkiye pazarına süren kişide olacaktır.
4. İmalatçı tarafından seçilen onaylanmış kuruluş, güvenlik aksamlarının düzenli olmayan aralıklarla kontrolünü yapmalı veya yaptırmalıdır. İmalatı tamamlanmış güvenlik aksamlarından, onaylanmış kuruluş tarafından alınan
yeterli miktarda numuneler incelenmeli ve imalatın yönetmeliğin ilgili kurallarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan ilgili standard(lar)da belirtilen uygun deneyler veya
eşdeğer deneyler yapılmalıdır. Kontrol edilen güvenlik aksamlarından birinin veya daha fazlasının uygun olmadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş gereken önlemleri almalıdır. Güvenlik aksamının kontrolü esnasında dikkate alınacak noktalar, Ek-IV'de değinilen güvenlik aksamlarının temel özellikleri göz önün
de bulundurularak, bu işlemden sorumlu tüm onaylanmış kuruluşlar arasındaki ortak bir anlaşma ile tanımlanacaktır.
Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğu doğrultusunda imalatçı imalat işlemleri sırasında bu kuruluşun kimlik numarasını iliştirecektir.
5. Dosya ve bu Ekin madde 4'de anılan düzenli olmayan aralıklarla yapılan kontroller işlemlerine ilişkin bilgiler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

Ek-XII
ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)
1. Ürün Kalite Güvencesi, bu Ekin madde 2'deki koşulları sağlayan asansör firmasınca monte edilen asansörlerin uygulanan yönetmeliğin kurallarını karşıladığını ve AT tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu temin etmesi ve beyan etmesi işlemidir.
Asansör firması CE uygunluk işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT Uygunluk Beyanını düzenlemelidir. CE uygunluk işareti, bu Ekin madde 4'de tanımlanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile
birlikte kullanılmalıdır.
2. Asansör firması, asansörün son muayenesi için onaylanmış bir kalite güvence sistemini ve bu Ekin madde 3'de tanımlanan deneyleri uygulamalı ve bu Ekin madde 4'de tanımlanan gözetime tabi olmalıdır.
3. Kalite Güvence Sistemi
3.1. Asansör firması kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa ilgili asansörler hakkında, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için başvurmalıdır.
Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir;
- Asansörlerle ilgili bütün bilgiler,
- Kalite güvence sistemi hakkındaki doküman,
- Onaylanmış asansörler hakkındaki teknik doküman ve AT tip İnceleme Belgesinin bir kopyası.
3.2. Kalite Güvence Sistemi altında, her asansörün incelenmesi ve yönetmeliğin ilgili kurallarına uygunluğun sağlanması için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili standardlara uygun deneylerin veya eşdeğer
deneylerin yürütülmesi gerekmektedir.
Asansör firması tarafından kabul edilen bütün unsurlar, kurallar ve hükümler yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Söz konusu kalite güvence sistemi belgesi
kalite programları, planları, kullanım kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlanmalıdır.
Belge özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;
(a) Kalite amaçları,
(b) Asansör kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,
(c) En azından Ek-VI madde 4 (b)'de belirtilen deneyleri de içeren, piyasaya sunulmadan önce yürütülecek olan inceleme ve deneyler,
(d) Kalite güvencesinin verimli işlemesinin doğrulanmasını yapan araçlar.
(e) Muayene raporları, deney verileri ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de belirtilen kuralları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı(1) uygulayan kalite güvence sistemleri doğrultusunda bu kurallara uygunluğu kabul edecektir.
Deneti ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en azından bir kişi bulunmalıdır.
Değerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalışma merkezine bir ziyareti de içermelidir.
Karar montajcıya bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.
3.4. Asansör firması, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir.
Asansör firması, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeler hakkında bilgi vermelidir.
Onaylanmış Kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kuralları hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı
konusunda karar vermelidir.
Onaylanmış Kuruluş kararını asansör firmasına bildirmelidir.
Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Bu uyumlaştırılmış standard EN 29003 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.

4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim
4.1. Gözetimin amacı; asansör firmasının, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmelidir.
4.2. Asansör firmasının, onaylanmış kuruluşun muayene ve deney alanlarına, muayene amacıyla girebilmesine izin vermeli ve bu izin ile birlikte özellikle aşağıda belirtilen hususlar hakkında mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır:
- Kalite güvence sistemi dokümanı,
- Teknik doküman,
- Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör firmasının kalite güvence sistemini sürdürmekte olduğunu ve uyguladığını garanti etmek amacıyla belirli aralıklarla denetlemeler yapmalı ve asansör firmasına bir denetim raporu
vermelidir.
4.4. Bunların yanında, onaylanmış kuruluş asansör montaj alanına beklenmedik ziyaretler yapabilir.
Böylesi ziyaretler esnasında onaylanmış kuruluş, gerektiği takdirde kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilir veya yaptırabilir. Asansör firmasına ziyaret raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu vermelidir.
5. Asansör firmasına, son asansörün imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın yetkisi altında bulundurmalıdır.
- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafının üçüncü fıkrasında belirtilen
doküman,
- Bu Ekin madde 3.4'ün ikinci paragrafında belirtilen güncelleştirmeler,
- Bu Ekin madde 4.3 ve 4.4 ve 3.4'ün son paragrafında belirtilen onaylanmış kuruluşun rapor ve kararları.
6. Her onaylanmış kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir.
Ek-XIII
TAM KALİTE GÜVENCESİ (Modül H)
1. Tam Kalite güvencesi, bu Ekin madde 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren bir asansör firmasının, asansörlerin, uygulanan yönetmeliğin kurallarını sağladığını temin etmesi ve beyan etmesi işlemidir.
Asansör firmasının, CE işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE işareti, bu Ekin madde 4'de tanımlanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.
2. Asansör firmasının, asansörlerin tasarım, imalat, birleştirme, montaj ve son muayenelerinde onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve bu Ekin madde 3'de belirtilen deneyleri uygulamalı ve bu Ekin madde 4'de belirtilen gözetime tabi olmalıdır.
3. Kalite Güvence Sistemi
3.1. Asansör firmasının, bir onaylanmış kuruluşa kendi kalite güvence sisteminin değerlendirmesine ilişkin başvurmalıdır.
Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir;
- Asansörlere ilişkin tüm bilgiler, özelliklerin ve asansörün işleyişi arasında ilişkinin anlaşılabilir olmasına yönelik olan ve uygulanacak olan Yönetmeliğin kuralları ile uygunluk içerisinde olmasını sağlayan bilgiler,
- Kalite güvence sistemi hakkında doküman.
3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin uygulanan Yönetmeliğin kurallarına uygunluğunu temin etmelidir.
Asansör firmasının, tarafından benimsenen tüm unsurlar, kurallar ve hükümler, yazılı önlemler, talimatlar ve işlemler şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistemi dokümanları
programlar, planlar, el kitapları ve kalite raporları gibi işlemlerin ortak bir anlayışını sağlamalıdır.

Doküman özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;
- Kalite amaçları ve asansörlerin kalite ve tasarımları hakkında kuruluş yapısı, sorumlulukları ve yönetim gücü,
- Uygulanacak standardları da içeren teknik tasarım özellikleri ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standardların tam olarak uygulanamaması halinde asansörlere uygulanan yönetmelik kurallarının
karşılanması için kullanılacak araçlar,
- Asansörlerin tasarımı esnasında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri işlemleri ve sistematik uygulamalar,
- Temin edilen malzemelerin, aksamın ve monte edilmiş alt grupların kabulünde uygulanacak olan inceleme ve deneyler,
- Kullanılacak olan ilgili birleştirme, montaj ve kalite kontrol teknikleri, süreçleri ve sistematik uygulamalar,
- Montaj öncesinde [montaj koşullarının muayenesi: Asansör boşluğu (Şaft), makine dairesi, vb.] esnasında ve sonrasında yürütülecek deneyler ve incelemeler [en azından Ek-VI madde 4(b)'de belirtilen deneyleri içermesi],
- Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
- Gerekli tasarım ve montaj kalitesine ulaşılmasını ve kalite güvence sisteminin etkin işleyişini izleme araçları.
3.3. Tasarım Muayenesi
Tasarımın uyumlaştırılmış standardlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda onaylanmış kuruluş, tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığını incelemeli ve eğer uyuyorsa asansör firması için onaylanmış
tasarımın ayırt edilmesi için gerekli detayları içeren ve belgenin geçerlik sınırlarını belirten bir "AT Tasarım İnceleme Belgesi" vermelidir.
3.4. Kalite Güvence Sisteminin değerlendirilmesi
Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de belirtilen kuralları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı(1) uygulayan kalite güvence sistemi doğrultusunda bu
kurallara uygunluğu kabul edecektir.
Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en azından bir kişi bulunmalıdır. Değerlendirme süreci montaj alanına ve asansör firmasının çalışma merkezine bir ziyareti de
içermelidir.
Karar asansör firmasına bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.
3.5. Asansör firması, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir.
Asansör firması, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeler hakkında bilgi vermelidir.
Onaylanmış Kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kuralları hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı
konusunda karar vermelidir.

Kararını asansör firmasına bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını
içermelidir.


4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim
4.1. Gözetimin amacı, asansör firmasının, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmelidir.
4.2. Asansör firması, Onaylanmış kuruluşa muayene amacıyla tasarım, imalat, birleştirme, montaj, muayene ve deney ve depolama alanlarına girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren, tüm mevcut bilgi ile
sağlamalıdır:
- Kalite güvence sistemi dokümanları,
- Analiz, hesaplama, deney sonuçları gibi kalite güvence sisteminin
tasarım aşamasında hazırlanan kalite kayıtları,
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Bu uyumlaştırılmış standard EN 29001 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.

- Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar, gibi montaj ve stokların kabulü ile ilgili kalite güvence sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış Kuruluş, asansör firmasının kalite güvence sistemini bulundurduğunu ve uyguladığını temin etmek amacıyla belirli aralıklarla denetlemeler yapmalı ve asansör firması için bir denetim raporu
hazırlamalıdır.
4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş asansörün birleştirme alanına veya asansör firmasının binasına beklenmedik ziyaretler gerçekleştirebilir. Bu ziyaretler sırasında Onaylanmış Kuruluş, gerekirse kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir,
asansör firmasına ziyaret raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını vermelidir.
5. Asansör firması, asansörün piyasaya sunulduğu tarihten itibaren 10 yıl süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın yetkisi altında bulundurmalıdır.
- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafının ikinci fıkrasında belirtilen doküman,
- Bu Ekin madde 3.5'in ikinci paragrafında belirtilen güncelleştirmeler,
- Bu Ekin madde 3.5'in son paragrafında ve madde 4.3 ve 4.4'de belirtilen Onaylanmış Kuruluş rapor ve kayıtları.
Asansör firmasının Türkiye içinde yerleşik olmadığı durumlarda bu yükümlülük Onaylanmış Kuruluşa kalır.
6. Her Onaylanmış Kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer Onaylanmış Kuruluşlara iletmelidir.
7. Tam Kalite güvencesi işlemlerine ilişkin dosya ve bilgiler, Türkçe olarak verilmelidir.
Ek-XIV
İMALAT KALİTE GÜVENCESİ (Modül D)
1. İmalat Kalite Güvencesi, bu Ekin madde 2'deki yükümlülükleri yerine getiren asansör firmasının, asansörlere uygulanan yönetmeliğin koşullarını sağlamakta olduğunu temin etmesi ve beyan etmesi işlemleridir.
Asansör firmasının CE işaretini her asansöre iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE işareti, bu Ekin madde 4'de belirtilen gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte
kullanılmalıdır.
2. Asansör firması, asansörün imalat, montaj, son muayenesi için onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve bu Ekin madde 3'de tanımlanan deneyleri uygulamalıdır ve bu Ekin madde 4'de belirtilen gözetime tabi olmalıdır.
3. Kalite Güvence Sistemi
3.1. Asansör firması, bir Onaylanmış Kuruluşa kendi kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için başvurmalıdır.
Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir:
- Asansörlere ilişkin tüm bilgiler,
- Kalite güvence sistemine ilişkin doküman,
- Onaylanmış tipin teknik dokümanı ve AT tip inceleme belgesinin bir kopyası.
3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin, uygulanan yönetmeliğin kuralları ile uygunluğunu temin etmelidir.
Asansör firması tarafından kabul edilen bütün unsurlar, kurallar ve hükümler yazılı politikalar, işlemler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Kalite güvence sistemi dokümanı kalite
programlarının, planlarının, el kitaplarının ve kalite kayıtlarının tutarlı yorumlarına izin vermelidir.
Doküman, özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;
- Kalite amaçları ve asansörlerin kalitesine bağlı olarak kuruluş yapısı,
sorumluluklar ve yönetim gücü,
- Kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri,süreçleri ve sistematik faaliyetler,
- Montaj öncesinde, montaj sonrasında ve esnasında yürütülecek olan deney ve incelemeler(1),
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Bu deneyler en azından EK VI madde 4(b)'de belirtilen deneyleri içermelidir.

- Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları,
- Gerekli asansör montaj kalitesini, kalite güvence sisteminin etkin işleyişini sağlayacak araçları,
3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kuralları sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmek amacıyla değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı(2) uygulayan kalite güvence sisteminin söz konusu kuralları karşıladığı kabul edilmelidir.
Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en az bir kişi bulunmalıdır.
Değerlendirme işlemleri asansör firmasının binasına bir ziyareti de içermelidir.
Karar asansör firmasına bildirilmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.
3.4. Asansör firması, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir.
Asansör firması, kalite güvence sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeleri bildirmelidir.
Onaylanmış Kuruluş öngörülen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kuralları hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı
konusunda karar vermelidir.
Kararını asansör firmasına bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.
4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim
4.1. Gözetimin amacı, asansör firmasının, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmektir.
4.2. Asansör firması, Onaylanmış Kuruluşa muayene amacıyla imalat, muayene, birleştirme, montaj, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren konular hakkında mevcut tüm
bilgileri sağlamalıdır:
- Kalite güvence sistemi dokümanı,
- Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.
4.3. Onaylanmış Kuruluş, asansör firması kalite güvence sistemini sürdürmekte olduğunu ve uyguladığından emin olabilmek amacıyla belirli aralıklarla denetimler yapmalı ve asansör firmasına bir denetim raporunu
vermelidir.
4.4. Ek olarak Onaylanmış Kuruluş asansör firmasına beklenmedik ziyaretler gerçekleştirebilir.
Böylesi ziyaretler esnasında Onaylanmış Kuruluş, gerektiği takdirde, kalite güvence sisteminin uygun işleyip işlemediğini doğrulamak amacıyla deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. Onaylanmış Kuruluş asansör
firmasına bir ziyaret raporu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını vermelidir.
5. Asansör firması, asansörün son üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın yetkisi altında tutmalıdır:
- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci fıkrasında belirtilen doküman,
- Bu Ekin madde 3.4'ün 2. inci paragrafında belirtilen güncelleştirmeler,
- Bu Ekin madde 3.4'ün son paragrafında ve madde 4.3 ve madde 4.4'de belirtilen onaylanmış kuruluş rapor ve kayıtları.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Bu uyumlaştırılmış standard EN 29002 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.

6. Her Onaylanmış Kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir.
7. Asansör kalite güvencesi işlemlerine ilişkin belgeler ve bilgiler, Türkçe olarak verilmelidir.